Freeze fest se koná v industriálním prostoru. V zájmu bezpečnosti a spokojenosti návštěvníků festivalu prosíme o dodržování jednoduchého desatera pravidel.

Nejste-li si něčím jisti, máte nějaké přání nebo stížnosti, obraťte se na organizátory, které vám zavolají lidé na vstupu nebo Freeze baru. Organizátoři vám ochotně poradí a pomohou. Většina věcí lze vyřešit, pokud se o nich organizátoři dozvědí včas.

Na organizátory se obracejte i v případě, pokud někdo jedná tak, že ohrožuje sebe nebo ostatní. Např. porušuje zákaz vstupu na vyznačená místa.

Z hlediska povahy festivalu od účastníků očekáváme informovanost, zodpovědnost, samostatnost a toleranci i větší pozornost a ochotu vůči ostatním účastníkům. Respektujte prosím organizátory a pomáhejte jim.

Organizátoři nenesou odpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel festivalu.

Na festivalu jsou přítomni zdravotníci, jejich umístění je vyznačeno na mapě u vstupu.

Rozloučíme se s těmi, kdo svým konáním festival ohrožují, abychom pro vás ostatní mohli udělat akci co nejpříjemnější.

Děkujeme za spolupráci a dodržování pravidel účasti.

Váš Freeze Fest aneb Kultura jinak 2015

Desatero pravidel Freeze Festu

1. Seznámit se s pravidly a dodržovat je. Účastník Freeze Festu (dále jen FF) se koupí vstupenky zavazuje dodržovat stanovená pravidla a je si vědom toho, že jejich porušení může znamenat okamžité vyloučení z akce bez náhrady vstupného.

2. Upozorňujeme, že v celém areálu je vstup na vlastní nebezpečí. Nevstupujte na plochy vyznačené červenobílou páskou nebo cedulí zákaz vstupu. Riskovali byste nejenom vaše zdraví, ale i zdraví ostatních a hladký průběh festivalu.

3. Poslouchat pokyny organizátorů. V případě odmítnutí, opakovaného nebo závažného prohřešku mohou organizátoři okamžitě vyloučit účastníka z FF.

4. Dodržujte pravidla pro parkování. Parkujte jen na místech k tomu určených a dbejte pokynů parkovacích koordinátorů.

5. Dodržovat bezpečnostní a požární předpisy v celém areálu i na parkovišti. Účast osob mladších 15 let je povolena jen s doprovodem zodpovědné osoby starší 18 let. Nenechávejte své věci v areálu FF volně ležet bez dozoru, stejně tak cenné věci ve vašem voze. Pořadatelé nenesou odpovědnost za případné krádeže. Kdekoliv v areálu FF je zakázáno zakládat ohně.

6. Neobtěžovat okolí.. Po celou dobu FF respektujte ostatní účastníky a udržujte pořádek a klid v areálu i ve městě.  Zejména pak dodržujte vyhlášku města Libušín – nepožívat na veřejnosti alkoholické nápoje.

7. Nepoškozovat zařízení.  Prosíme, pomozte a hlídejte, aby nedocházelo k poškozování techniky a vybavení budov.

8. Uklízejte odpadky, udržujte čistotu. Odpadkové koše budou zajištěny. Prosíme, používejte je.

9. Nosit stále viditelně vstupenku a aktivně se jí prokazovat pořadateli při každém průchodu vstupem.

10. Dodržovat zákony ČR, další právní normy i vyhlášky městského úřadu. Upozorňujeme zejména na nutnost dodržování věkové hranice 18 let pro konzumaci alkoholu.